เบญจมาศ  พรมท้าว  2552. :
รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือการ์ตูนสี
 
 
เรื่อง  คุณธรรมพื้นฐาน 8  ประการ
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านแม่ขมวก
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต  2  อำเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่
 

บทคัดย่อ

                     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและได้ผลสำเร็จตามหลักสูตรนั้น ครูผู้สอนต้องมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ อีกทั้ง ต้องใช้เทคนิคและกลวิธีที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเอาใจใส่ต่อการเรียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ประสบปัญหามาก เนื่องจากเนื้อหาค่อนข้างยาก โดยเฉพาะวิชาพระพุทธศาสนา การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือการ์ตูนสี เรื่อง พื้นฐาน 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสื่อการ์ตูนสี
และเพื่อศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือการ์ตูนสี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแม่ขมวก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2 อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 3 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แ ผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ หนังสือการ์ตูนสี เรื่อง คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ จำนวน 8 แผน หนังสือการ์ตูนสี เรื่อง คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ จำนวน 8 เล่ม แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอน โดยใช้แผนการ จัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือการ์ตูนสี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 12 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีประสิทธิผล
                     ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือการ์ตูนสี เรื่อง คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 87.67 /84 .44 ซึ่งสูงกว่าที่เกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 ค่าดัชนี ประสิทธิผลเท่ากับ 0.6316 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือการ์ตูนสี ร้อยละ 63.16 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
                     โดยสรุป การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือการ์ตูนสี เรื่อง คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความเหมาะสม สามารถนำไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี มีความเพียร มีปัญญาเฉียบแหลม ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และยังเป็นแนวของครูผู้สอน ที่จะนำแผนการ จัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือการ์ตูนสี ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ และทำให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น