เชิญคลิกเพื่อฟังเสียงสวดมนต์

ที่มา http://www.dek-sara.com/
สอนลูกศิษย์ให้อยู่ง่ายๆ พอดีๆ
1.21.30-1.22.26 ...สมบัติพระเจ้าจักรพรรดิ์...
02.00.00 ห้ามศิษย์วัดสามแยกทำลายเครื่องรางฯ และห้ามมลายมนต์ในเครื่องรางทุกชนิด เอามันไปทิ้งเท่านั้น
03.15.40 รูปทั้งหลายเป็นที่พึ่งไม่ได้ ...เราต้องพึ่งอำนาจ พุทธ ธรรม สงฆ์ ไม่ต้องวกเข้าบุคคล.,
03.18.00...ทำรอพระยาธรรมิกราช...
04.00.00 หลวงพ่อเกษมเล่าเรื่องการภาวนาส่วนตัว ตั้งแต่เริ่มจนจบกิจ
05.02.12 ...อธิบายเหตุและผลที่เป็นข่าว เพื่อกระตุ้นให้คนได้เรียนรู้พระธรรมวินัย
05.03.20 ...พอได้เรียนก็หมอบ ราบคาบเลย...
(ใหม่ 8 พ.ค.2555)

นาที 3.56.08 กล่าวถึงพระยาธรรมิกราช ,นาที 3.59.16 เปิดพระธรรมวินัยรอพระยาธรรมิกราช.. (17 มีนาคม 2555)
เว็บวัดป่าสามแยก อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ
รวม VDO ธรรมะonline หลวงปู่เกษม วัดป่าสามแยก
พูดความจริง..แต่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบ นาทีที่ 25.54 หมื่นจักรวาล (ที่มีคน)
หลวงปู่เกษมที่เป็นข่าวเพราะท่านต้องการเปิดเผยพระธรรมวินัยที่ถูกต้อง เมื่อศึกษาข้อมูลมากขึ้น ข้าพเจ้าจึงมีความเคารพ
และเลื่อมใสหลวงปู่เกษม ดังนั้นขออธิบายให้ท่านทั้งหลายโปรดศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อน ที่จะตัดสินเพียงข้อมูลที่รับรู้จากข่าวเท่านั้น

หลวงปู่เกษมสอนวิธีที่จะรอดจากภัยพิบัติ ให้ถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อย่างถูกต้องมั่นคงและมีสัจจะ(พูดตามความจริงที่ตรงกับตัวท่าน)
นายสมหมาย แม้นมณี (15 ธันวาคม 2554) ขอเสนอแนะ ข้อความอธิษฐานจิต ตัวอย่างเช่น
"
ข้าพเจ้าถือ ศาสนาพุทธ ยึดมั่นในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แต่ศีล 5 ของข้าพเจ้า
ยังไม่ครบบริบูรณ์ ด้วยสัจจะนี้ ขอใหข้าพเจ้า และ คนที่เกี่ยวข้อง จงรอดพ้นจากภัยพิบัติในครั้งนี้ด้วยเถิด
"
download พระไตรปิฏกออนไลน์ www.learntripitaka.com/Tripitaka
สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี ๓
พระมหาโมคคัลลานะ
ความรู้..พระไตรปิฎก,ปาราชิกกัณฑ์,นิมิตภวังค,นิมิต,กล่าวถึงพระไตรปิฏก,เปิดตู้พระไตรปิฎก,นิพพานสูตรคัมภีร์ล้านนา ,84000 ธรรมขันธ์,
download พระไตรปิฎก
สงฆ์หวังอยู่จะพึงถอนสิกขาบทเล็กน้อยเสียก็ได้ ,(หลวงปู่เกษมขอถามชาวพุทธ 14/15)การทำผลี 5 อย่าง เล่ม 36 หน้า 94 สงเคราห์ญาติดี,
ต้อนรับแขก, ทำบุญให้แก่ผู้ตายเหล่าเปรตผี เทวดา, ทำบุญช่วยชาติ (4.46)เสียภาษี, ทำบุญให้แก่เทวดาผู้รักษาตน ถิ่นที่ตนอาศัย(7.20) อธิบายว่าทำไม..โมโหไว..,
ทำไมจึงมีโรคมาก..เพราะเบียดเบียนสัตว์
,(ขอถามชาวพุทธ 15/15) ...จุลินทรีย์เปลี่ยนร่างเป็นเทวดามีจริง ... ยถาวเรวหา คือการส่งบุญไปยังโลกทิพย์...,
บทสวดยถา - บทสวดสัพพี พร้อมคำแปล สวดเพื่ออะไร
, ไม่เฉพาะเชื้อโรค แม้แต่สัตว์ในโลกทิพย์ก็ตามเล่นงานคน ,ความสัมพันธ์ระหว่างโลกทิพย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า 650 หัวข้อ
ประกาศ การทำบุญช่วยชาติ มีบัญญัติไว้ใน พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่ 94
ทำพลี ๕ อย่าง คือ ๑. ญาติพลี [บำรุงญาติ] ๒. อติถิพลี [ต้อนรับแขก] ๓. ปุพพเปตพลี [ทำบุญอุทิศกุศลให้ผู้ตาย] ๔. ราชพลี [บริจาคทรัพย์ช่วยชาติ] ๕. เทวตาพลี [ทำบุญอุทิศให้เทวดา]
พระเกษมตายยาก !!!
34.54 ท่วม แล้ง ท่วม พายุ แผ่นดินไหว และคำอธิษฐานเพื่อรอดจากภัยพบัติ 1.29.52 รูปเป็นทุกข์
เมื่อมีความขัดแย้ง ต้องรีบแก้ไข
4.23 การเข้ากับกลุ่มที่ศรัทธา 50.55 เรื่องปรากฎในบัญชีใหญ่ 51.10 ส่วนเรื่องสวรรค์
คนมาถวายรถให้พระ เทวดาก็ขับรถเทวดามาจอดเพื่อรับอานิสงฆ์ รถเทวดาก็ใหญ่ขึ้นพรึ่บๆ
ทำให้รถเทวดาเสียดกัน จึงเกิดเสียงดังขึ้นบนฟ้าทั้งๆที่ไม่มีเมฆ
52.51 การทำความเพียร.. ชดใช้บาปคืนเป็นกัปๆๆ
พระไตรปิฏก อาพาธเป็นโรคฝีพระพุทธานุญาตยามหาวิกัฏ ๔ อย่างภิกษุอาพาธด้วยโรคต่างๆ


.
จิตหลุดพ้นแล้ว ญาณย่อมมี 1
กรรมจากการเป็นหมอดู
คู่มือการใช้พลังบุญรักษาโรค
คู่มืออุทิศบุญให้ได้ผล


*

พุทธธรรมบำบัด
ลานธรรมจักร :: ? ประวัติและปฏิปทาของหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
เสียงธรรม : หลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม
(ข้อมูลใหม่ที่ถูกต้อง) ศาลได้ยกฟ้องพระเกษมแล้ว ท่านไม่มีความผิดใดๆ
อรรถกถาชาดกทั้งหมด ๕๔๗ เรื่อง
โอวาทพระอานนท์เถระเจ้า 2

หลวงปู่เกษม เตือนภัยชาวโลก เหตุผลที่เกิดภัยพิบัติ
(ยักษ์เกี่ยวข้องอย่างไร มีหรือไม่ คลิกที่นี้)
ภพ-ชาติ
ระบบการเกิดของสัตว์และจักรวาล
ผีตามมา หลายภพ หลายชาติมาขอขมาคน
(น่าฟัง) เพลง ปลงสังขาร (มนุษย์เราเอ๋ย เกิดมาทำไม)
YouTube - การพิจารณาปลงสังขาร00
YouTube พิจารณา สังขาร
อสุภะ กรรมฐาน 2 ผ่าศพ ระบบหายใจ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เห็นวันโลกาวินาศ
หนังสืออินทร์ตกเทพทำนาย
588 สิ่งที่สูงกว่าพระเจ้าจักiพรรดิและพระพุทธเจ้า good
 
"พระอรหันต์ที่บกพร่องก็มี" แสดงธรรมโดย หลวงพ่อเกษม อาจิณฺณสีโล (แสดงธรรมเมื่อ 28 เมษายน 2555)
เวลา 42.08 มนุษย์เกี่ยวข้องกับชาวทิพย์ ....การจะแก้ไขตนเองให้ปลอดภัยทำอย่างไร .....
43.20 การทำบุญให้เทวดาที่บ้าน...ถ้าเทวดาที่บ้านทำไม่ได้ให้ไปติดต่อที่อื่น..
4.28.24 อรหันต์ต้องดับจิต...4.29.13 การล้างท้ายสุดใช้นามธรรมฟาดกับนามธรรม ตัวเริ่มต้นด้วยการนำจิตฟาดกับรูปธรรม...

สอนลูกศิษย์ให้อยู่ง่ายๆ พอดีๆ
02.00.00 ห้ามศิษย์วัดสามแยกทำลายเครื่องรางฯ และห้ามมลายมนต์ในเครื่องรางทุกชนิด เอามันไปทิ้งเท่านั้น
03.15.40 รูปทั้งหลายเป็นที่พึ่งไม่ได้ ...เราต้องพึ่งอำนาจ พุทธ ธรรม สงฆ์ ไม่ต้องวกเข้าบุคคล.,
03.18.00...ทำรอพระยาธรรมิกราช...
04.00.00 หลวงพ่อเกษมเล่าเรื่องการภาวนาส่วนตัว ตั้งแต่เริ่มจนจบกิจ

หลวงปู่เกษม แสดงธรรม เกิดมาแล้วต้องยอมรับทุกข์ ตอน 6
นาที 47.20 สอนเรื่องจิต (ดีมาก)
หลวงปู่เกษม แสดงธรรม ตอบปัญหา
ชุด เทวดาช่วยเฉพาะคนที่ มีบุญ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตอน 2
35.20 ความคิด ปรุงแต่งของมันเอง และจิต จะนอนเนืองอยู่ไม่ได้คิดอะไร
หลวงปู่เกษม แสดงธรรม ตอบปัญหา
ชุด เทวดาช่วยเฉพาะคนที่ มีบุญ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตอน 1
นาที 29.00 น. พระเจ้ามีอยู่จริง... 42.00 การทำบุญ ทำไมบางคนไม่มีบุญ บางคนมีบุญมากจนเทวดาต้องรุมมาคุ้มครอง...
หลวงปู่เกษม ขอถามชาวพุทธ 14/15 เริ่มนาที 3.06 ได้กล่าวถึง การทำพลี 5 อย่าง รวมถึง บริจาคทรัพย์ช่วยชาติ
หลวงปู่เกษม ขอถามชาวพุทธ 7/15
หลวงปู่เกษม แสดงธรรม ตอบปัญหาชุด หมู่สัตว์และจักรวาล ตอน 1
(47.20 น้ำ 3 ทาง..., 52.20 ควรเริ่มกินไอโอดีนในเกลือ เพื่อป้องกันกัมมันตภาพรังสี)
บางส่วนในนรก 4/4
0.01 การดัดฟัน...การย้อมผม..., 4.12 ชอบแต่งตัว...ตกนรก...ตายแล้วเกิด...,5.35 ร้องเพลง...กำไมค์ร้องๆ..วางลงไฟก็ลุก...ร้องเพลงไฟจึงดับ...
ถ้าร้องคนเดียว อาจจะเกิดเป็น จิ้งหรีด จักจั่น ฯลฯ , 7.30 คนฟังเพลง...ก็จะมีโทรโข่ง ดังจนหูทะลุ.. สัญชีวนรก...,
8.14 เด็กเล่นเกมแล้วตาย..ต้องไปนั่งเล่นเกมในนรก ถ้าเหนื่อยแล้ววางเกม ไฟลุก..., 10.34 พวกเล่นดนตรี พวกเต้นประกอบเพลง...,
21.27 อ่านพระไตรปิฏกให้จำได้ไว้ก่อน... พระโกธิละถูกเณรสอนจนบรรลุเป็นพระอรหันต์,
27.10 พระพุทธเจ้าสิ้นพระชนม์...หมูอ่อนๆ ...กลืนในท้องจะทำให้จุกท้องตาย..., 31.45 เรื่อง ปัจจายิกกรรม อย่ากินอาหารก่อนพ่อแม่ ... สามีภรรยา...,
41.00 ของที่จะถวายพระ แต่ยังไม่ได้ถวายก็ยังเป็นสิทธิของโยม ...,
45.50 ร่างกายคนเน่าเหม็น... การไหลของเลือด ...ในร่างกายคนเต็มไปด้วยของสกปรก.. ถ้าต้มหญ้าแห้วหมู, หญ้าคา, แห้วสัปรดกินชำระล้างร่างกาย...,
ในร่องฟัน ในร่างกายคนมีสัตว์อาศัยอยู่เยอะ ,48.22 การทำบุญ... ตามวัด กับพระละเมิดศีล ทำบุญแล้วได้บาป สร้างพระพุทธรูปก็ไม่ดี,
1.00.10 ต้นไม้ไม่มีจิต แต่พวกสถิตมีจิต ...
บางส่วนในนรก 3/4
นาทีที่ 1.00.40 การแต่งหน้าทาปากต้องลงนรก...
บางส่วนในนรก 2/4
6.00 ตัวอย่าง เมื่ออยู่ในนรก การคิดถึงบุญที่สร้างพระพุทธรูปแล้วยังตกนรก,
หลวงปู่เกษม บางส่วนในนรก 1/4
(19.21 การทำนา...วิธีให้อาหารพวกยักษ์ที่ถูกต้อง การให้ก็ยื่นให้เฉยๆ ไม่ต้องกราบไหว์ ..ถ้าไม่เห็นเขาเดินมาให้หาทำบุญที่อื่น...
ถ้ามีคนหลายคนมาเลี้ยงให้จับฉลากไม้ขึ้น... อาหารที่ให้ยักษ์เป็นอาหารธรรมดาที่มนุษย์กินนั่นเอง,
24.36 ยักษ์ป้องกันฝนตกเป็นบางที่ได้ (ควรอุทิศบุญให้ยักษ์มีกำลังทำได้)...กามเทพผู้ใหญ่(เทพประชุนนะมหาราชาผู้ให้ฝนแก่โลก,
0.45.01 พูดถึงการสงเดาะเคราะห์ต่อชะตา...เอากระทงไปทิ้งไว้ทางสามแพ่ง ผีเลยโกรธ หาเชื้อโรคมาใส่มากว่าเดิม...,
48.17 การให้บุญ...มีเด็กมองเห็นกายทิพย์...,51.38 การกราบพระพุทธเจ้าที่ถูกต้อง.กราบถึงพระพุทธเจ้าเลย..,
54.32 ข้อเสียการยึดมั่นในวัตถุมงคล...อานุภาพพุทธ ธรรม สงฆ์ ... ความปลอดภัยมากขึ้น )
ธรรมะเปิดโลก8 หลวงปู่เกษม วัดสามเเยก
(0.01 อธิบายคำว่า การสะเดาะเคราะห์ คือ การถอดความคิดชั่วออกจากตนเอง แล้วอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร
และ ต่อชะตา เราต้องกินสิ่งที่ดีต่อร่างกาย เราต้องเว้นสิ่งที่ชั่วร้าย... ผูกดวง คือ ดวงใจที่กำลังคิดขึ้นมาดีก็ให้คิดเช่นนี้ไปเรื่อยๆ,
2.06 การเดินทางขับรถหรือนั่งรถ...ควรนึกหรือพูดคำอุทิศ ขออำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้บันดาลบุญข้า ให้ถึงแก่ยักษ์ นาค ครุฑ ภูต ผี ปีศาจ ทั้งหลาย
ตามถนนหนทาง ที่ตายมากับเหล็ก กับหิน กับปูน กับทราย..., 5.00 หน้าที่ของชาวกายทิพย์บางคน...)
ธรรมะเปิดโลก7 หลวงปู่เกษม วัดสามเเยก
(0.04 ไม่กินเนื้อสัตว์กินแต่ผักก็เป็นบาป เป็นเช่นไร...,1.00 การอุทิศบุญในขณะให้นมลูก...,2.25 การรู้จักวันเกิดมีสิ่งที่ดี,,, )
ธรรมะเปิดโลก6 หลวงปู่เกษม วัดสามเเยก
(0.24 ตามบ้านตามเรือน ตามรถ มีอยู่จริงๆ ..., 0.46 ตัวอย่างการให้ทานที่ถูกต้อง , 1.24 รถมอเตอร์ไชค์ก็มีผีมีเทวดาน้อย ควรอุทิศบุญให้...
,1.41 การยื่นตังค์ให้ลูกไปโรงเรียนก็อุทิศบุญได้ ,2.10 ปริมาณบุญที่เกิด...พระอริย จะได้บุญ 108 อสงไขย...เยอะมากจึงควรเบิกบุญมาใช้บ้าง...
,4.04 ไม่ควรให้ทานเพื่อภิกษุรวย...,7.48 ญาติของพวกเราก็มี เช่น ....ต้องอุทิศบุญให้...)
ธรรมะเปิดโลก5 หลวงปู่เกษม วัดสามเเยก
(00.04-00.44 รดน้ำต้นไม้ข้างบ้านไปทำให้มดตาย แล้ว...,0.50 หมู่บ้านน้ำก้อ ยักษ์และนาคมาหา...แจ้งว่า จะจัดการ...,
03.48 จากเปรตเป็นเทวดาภายใน 3 วินาที..จากอสูรเป็นเทพยดาภายใน 1 วินาที , ปีศาจ คือ...ผู้มีฤทธิ์... , 8.50 เล่าถึง คนอยู่บนหลังคางคก...)
ธรรมะเปิดโลก4 หลวงปู่เกษม วัดสามเเยก
(8.38 ยืนยันว่าทุกคนมีญาติและศัตรู....,

ให้ทานหรือทำบุญแล้ว ภายใน 3 วินาทีบุญจะลอยไปสถิติอยู่ในสวรรค์ ดังนั้นจึงต้องรีบจ่ายให้ญาติข้า ,เทวดาข้า...)
ธรรมะเปิดโลก3 หลวงปู่เกษม วัดสามเเยก
(นาทีที่ 0.08 กล่าวถึงพรหม, 2.10 กล่าวถึง ญาติไม่ส่งสัญญาบุญ...)
ธรรมะเปิดโลก2 หลวงปู่เกษม วัดสามเเยก
หลวงปู่เกษม สอนกลุ่มลานวัด3 9/20
(ก่อนปฏิบัติธรรม ต้องตัดบริโภค ก่อนปฏิบัติธรรม,2.41 ติโลนสูตร(ใช้หนี้เก่า),2.45ศิลคานสูตร(สร้างความร่ำรวยและความเจริญ)
,2.50 ส่งบุญให้พระยายม ท่านจะส่งนาค ครุฑมาคุ้มครองเรา, 5.29 พระพุทธรูป รูปภาพพระ ก็เป็นของกลาง ไม่ควรระลึกถึง ต้องระลึก
ถึงพระพุทธเจ้า หรือพระธรรมคำสอน หรือ พระสงฆ์ แต่ไม่ต้องระลึกให้เห็นเหรียญก่อน , 6.56 รูป หรือวัตถุมงคลที่เขาเศกมาแล้ว
เป็นอันตรายต่อญาติเราที่เป็นกายทิพย์ ...ขอใช้อำนาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ช่วยมลายมนต์ในวัตถุนี้ให้มลายหายไป,
9.48 อำนาจพระพุทธคุณไม่ได้อยู่ในพระพุทธรูป มีแต่อำนาจพุทธคุณบังคับพลังจักรวาลให้อยู่กับพระพุทธรูป เทวดาชอบมีฤทธิ์มีเดช
ใครกราบถูกใจเทวดานั้นก็ช่วย
...,11.40 ...สิ่งศักดิ์สิทธิ์สั่งลงโทษเทวดาได้ ถ้าไม่ช่วยมนุษย์...,12.20 เทวดาบอกเลขหวย ถูกลงโทษ...ให้พระประกัน...
,4.26 ไม่ควรสวดมนต์.. กลัวว่ามนต์ตนเองไปบีบใคร คนนั้นจะแค้น...)
หลวงปู่เกษม สอนกลุ่มลานวัด3 8/20
(ศิลคาลสูตร หน้า 77 เล่ม 16 สามารถสร้างความร่ำรวยได้
หลวงปู่เกษม สอนกลุ่มลานวัด3 7/20
(ไม่ต้องสวดแต่ให้ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์...)
หลวงปู่เกษม เตือนภัยชาวโลกชุดที่ 2 1/4
( นาทีที่ 05.05 คุณสมบัติของผู้ที่รอดจากภัยพิบัติ , นาทีที่ 34:58 อย่าใช้พระเช่น ขอเพราะบาป)
ห้ามนำธรรมพระพุทธเจ้าไปค้าขาย
หลวงปู่เกษม เตือนภัยชาวโลกชุดที่ 2 (1/4)
หลวงปู่เกษม เตือนภัยชาวโลก เหตุผลที่เกิดภัยพิบัติ (ยักษ์เกี่ยวข้องอย่างไร มีหรือไม่ คลิกที่นี้)
หลวงปู่เกษม แสดงธรรม สมาธินอกศาสนาพุทธ มิจฉัตตะ ตอน 1
หลวงปู่เกษม สอนพื้นฐานผู้ศึกษาใหม่ๆ ในศาสนาพุทธ ตอน 2
(34.40 พูดถึงเทวดาในบ้าน เป็นผู้ดูแลมนุษย์ ... พวกที่ชอบสิงคน ต้องบอกกล่าว หัวหน้าเทพทั้ง 4 กลุ่ม เพื่อมาจัดการต่อไป...)
หลวงปู่เกษม สอน พื้นฐานผู้ศึกษาใหม่ๆ ในศาสนาพุทธ ตอน 1
หลวงปู่เกษม แสดงธรรม สมาธินอกศาสนาพุทธ มิจฉัตตะ ตอน 1
คลิป VDO ยมฑูตพายายทองสุขไปดูนรก ตอน 1
ยมทูตพาไปดูนรก (ฉบับเต็ม) ตอน 1 (นาทีที่ 56.40 ...พระยาธรรมมิกราช...)
ชาวทิพย์สิงป้าบุญศรี เพื่อต้องการมาเรียนธรรม ที่วัดสามแยก ภาค 2
(หลวงปู่เกษม)คำสั่งถึงศิษย์วัดสามแยกทุกคนให้ เลิกทุบเผาทำลายวัตถุอัปมงคล
(นาทีที่ 10:30 ปีศาจสามารถเปลี่ยนโลกได้ , นาที 15:48 ผู้มีความเห็นผิด...ย่อมตกนรก,
นาที 21.40 มิจฉาสมาธิ...ย่อมถึงนรก...)
หลวงปู่สอนการอุทิศบุญ 1
(นาที่ที่ 4.31 การอุทิศบุญที่ถูกต้อง เมื่อให้ทานแล้วนึกหรือพูดอุทิศให้ ญาติ,เทวดาที่รักษาตัวเรา,นายเวร,และ เชื้อโรค ทำบุญได้ทุกที่)
หลวงปู่สอนการอุทิศบุญ 2
(นาทีที่ 9.17 แก้กรรมได้ทุกอย่าง...เชื้อรา..เชื้อแบคทีเรีย..มดแมง..)
หลวงปู่สอนการอุทิศบุญ 3 (ขออำนาจพุทธ ธรรม สงฆ์ จงบันดาลบุญข้าให้แก่ใครที่ทำให้เราเจ็บป่วย...
, การทำบุญทำได้ทุกที่ ง่ายๆ เช่น แจกของให้ผู้อื่นตอนของพ้นจากมือให้นึกคำอุทิศได้ทันที คิดหรือพูดอุทิศอย่าให้สดุด)
หลวงปู่สอนการอุทิศบุญ 4 (ขออำนาจพุทธ ธรรม สงฆ์จงบันดาลบุญข้าให้ถึงแก่เทวดา เปรต ผีปีศาจ ตามถนน หนทาง...)
หลวงปู่สอนการอุทิศบุญ 5 (ขออำนาจพุทธ ธรรม สงฆ์คุ้มครองตน, คาถา แปลว่า การกล่าว การพูดธรรมดา,
...มารสามารถปลอมเป็นพระพุทธเจ้าได้(มีระบุไว้ในหนังสือ) ต้องดูด้านหลังจะเห็นผมยาวและมีอาวุธฯลฯ...ใช้คำอธิษฐานแก้ได้(ดีมาก) ประมาณนาทีที่ 5:10)
ทำไมห้ามกราบรูปปั้น
( นาที่ 7.08 ยึดวัตถุมงคลเป็นอันตราย... นาที 8.27 เมื่อตายจิตจะเข้าสิงวัตถุมงคล...,นาทีที่ 9.18 วิธีทำบุญที่ถูกต้อง)
กษัตริย์คู่ไทยตลอดไป, กษัตริย์คู่ไทยตลอดไป 2 (ใหม่)
ต้องอาศัยตัณหาเพื่อถอนตัณหา
(ช่วงต้นจะกล่าวถึงเหตุใดจึงเกิดภัยพิบัติ,นาทีที่ 35.30 การหลุดจากเวทนาได้ต้องเป็นพระอนาคามี,
นาทีที่ 38.48 การบำเพ็ญที่ถูกต้องไปง่ายๆเรียบ แต่ตอนทำให้มีนิสัยใจคออันกล้า...ต้องฝึกอย่าบ้าบิ่น...,
นาทีที่ 38.00 การผ่านกิเลส(ความฟุ้งซ่าน)เข้าไปหาตัวตัณหา(สงบ)แต่ต้องไม่ยึดความสงบ(ทำลายความสงบ)แล้วดำเนินทางด้านปัญญา(คิดพิจารณา1)
52.00 พระอนาคามีติดบ่วงเดียวคือ บ่วงตนเอง) ,54.22 กล่าวถึงพญานาค...ไม่ต้องเคารพแบบเอาเป็นที่พึง...,60.00 ค้างคาว 500 ตัว,
66.00 ปาฎิโมก, 67.16 เทวดามาขอให้พูดถึงนรกสวรรค์อย่างละเอียด ,68.50 ถ้าติดสุขก็จะทุกข์ด้วย ไม่ต้องบุกตลุยไปโดยที่ไม่รู้เรื่อง...)
รัฐบาลที่ย่ำยีพระธรรมวินัย
(29.00 ศึกษาพระพุทธศาสนา..เพื่อการตรัสรู้,46.22 ทำนายฝัน เสือหลบหนีฝูงแกะ...)
ทำไม ? มันถึงไม่ได้ดั่งใจ (1.00 ใช้ร่างกายให้เกิดประโยชน์ ใจหลงกับกายก็ยุ่ง...ทางธรรมสู้เพื่อตัวเอง
19.40 ไม่มีอะไรจะได้ดั่งใจหรอก ขนาดเทวดาก็มีทุกข์ ตายก็จะถูกส่งไปสวนอุทยาน.., 22.10 นรกอยู่ทิศทางใต้ ทิศเหนือเป็นสวรรค์ ,
1:11:30 นักร้อง นักแสดง ต้องไป ปหาสะ นรก..ถ้าคนดูชอบก็ไปเช่นกัน.,1:13:02 เล่นเกมทั้งวันทั้งคืนหยุดไม่ได้ ถ้าหยุดไฟไหม้มือ
1:17:46 ตัดกรรม คือ การยอมรับโทษตามธรรม.., 1:23:20 ในพระธรรมวินัย เริ่มแก้ไขวันไหนเริ่มดีวันนั้น,
1:24:54 (แนะนำให้ฟัง)ไม่หวั่นไหวในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ย่อมไม่มีความสดุ้งหวาดเสียวในความตายที่จะมีใน
ภายหน้า
เล่ม31หน้า350บรรทัด12, 1:31:10 กราบพระรัตนตรัยไม่ตรงกับความเป็นจริง 1:35:33 พูดถึงเชื้อโรคและนายเวร
,1:47:10 พระภิกษุไม่ควรแจกของชาวบ้าน)
ผู้จะมารักษาศีล 8 ที่วัด ต้องรู้
หลวงพ่อเกษมไปพบตำรวจตามหมายเรียก
(good ช่วงประมาณ 20.00 กล่าวถึง การสังฆกรรม, 33.28 ผู้บรรลุญาน ยังมีความกลัว)
หลวงพ่อเกษมสอนเรื่องกรรมฐาน
(กิเลส ตัณหา จิตในจิต และตัวอย่าง จิตหรือแก้วน้ำ ทำลายแก้วน้ำและเป่าเศษแก้วไป ดวงจิตก็คือไม่มี)
หลวงปู่เกษม อธิบายอาการของนิพพาน 3/8
(5.19 พระรับเงินทองแบบไม่อาบัติ , )
นาทีโดยประมาณ
หลวงปู่เกษม แสดงธรรม กฏหมายป่าไม้ กฏมหาเถรสมาคม ต้องคล้อยตามวินัย DVD 1
(58.00 อธิบายคำว่าพระโสดาบัน,พระสกินาคามี,พระอนาคามี,พระอรหันต์, 1:14:40 ปีศาจเริ่มทำงาน,
1:20:00 ทำนายฝันบอกอนาคต, )
นาทีโดยประมาณ
หลวงปู่เกษม แสดงธรรม กฏหมายป่าไม้ กฏมหาเถรสมาคม ต้องคล้อยตามวินัย DVD 2
(50.00 เปิดพระพุทธศาสนา ให้รักษาพระธรรมวินัย ,56.00 อำนาจพุทธ ธรรม สงฆ์ มีจริงถึงแม้ว่ายังไม่มีศีล , 1:00:30 การรักษาผู้อื่น,
1:05:40 พระธรรมวินัยดีจริง , 1:08:28 เหตุผลที่หลวงปู่เกษมทำ ,1:47:20 อธิบายตัวอย่าง วัวควายหายไปเพราะยักษ์กิน)
นาทีโดยประมาณ
หลวงปู่เกษม ตอน ๑ ไตรสรณคมน์ การถึงพุทธ ธรรม สงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง
หลวงปู่เกษม เทศน์เรื่องผัวๆเมียๆ 5/8
(นาทีที่ 6.19 ภัยพิบัติเกิดขึ้นแน่นอนแบบเทียบเคียงและแบบทำนาย...)
หลวงปู่เกษม ผีขอขมาคน 2/10
หลวงปู่เกษม ผีขอขมาคน 7/10
(5.30 ผีในหม้อ วิธีแก้...)
หลวงปู่เกษม อยากรวยให้อ่าน... 1/4
( 21.23 การสวดพระปริตร ...ถ้ามีเหตุผิดปกติรอบตัว...ให้บอกว่าใครไม่ชอบหนีไป ข้าถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เพราะพระปริตร หมายถึง ผู้สวด ผู้ได้ยิน เข้าใจจะอยู่เป็นสุขสำราญ
)
หลวงพ่อเกษม วัดสามแยก - มาอีกทฤษฏีหนึ่งอธิบายเรื่องการล้างโลก
หน้าที่สงฆ์
VDO เรื่องเล่า อุทิศบุญ ที่ได้ผล 10 10 2554
ประสพการณ์ทางวิญญาณ ผลกรรมของการฆ่าปลวก และสัตว์เล็กอื่นๆ
อายุในนรก... สำหรับพระผิดศีล
กองทุนหนังสือพระไตรปิฏก กองทุนเผยแผ่ธรรมทาน และกองทุนกิจกรรมทั่วไป (ทีมงานคนลานวัด)
กองทุนโรงทานประจำวัดสามแยก
กลุ่มญาติโยมได้นำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการคนวัด คณะกรรมการ
ได้นำความกราบเรียนแจ้งต่อคณะสงฆ์ เพื่อขอนุญาติจัดตั้งโรงทานขึ้นภายในวัด ซึ่งคณะสงฆ์ได้รับทราบ และพิจาราณาอนุญาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
การอุทิศบุญให้เชื้อโรค ตามที่หลวงปู่เกษม อาจิณฺณสีโล ได้สั่งสอน แนะนำผู้ที่มาศึกษาพระพุทธศาสนา
เป็นพระอริยะแล้วไม่ต้องทรงอารมณ์ (good)เหตุผลที่ท่านดุ
คาดว่าจะฟ้องพระมหาเถระในข้อหาทำลายพระธรรมวินัย
ชุดที่ ๑๒๐ แสดงธรรมชุด ประเทศไทยปีนี้ ปีหน้า มีแต่จะหนัก ๕ พ ย ๒๕๕๔ ตอน 1
24.35 รูปผู้หญิงเป็นวิสภาคต่อภิกษุ
เตือนศิษย์วัดสามแยกทุกคน
ชี้แจงต่อพระครูอมรฯ ผู้ออกคลิป ตอบโต้พระเกษม
แสดงรายการบัญชี กองทุนหนังสือพระไตรปิฏก กองทุนเผยแผ่ธรรมทาน และกองทุนกิจกรรมทั่วไป
สัมภาษณ์รายการวิทยุชาวบ้าน 21 พ.ย. 54
สำหรับท่านที่มีปัญหาดูถ่ายทอดสดไม่ได้
คลิป VDO ลูกศิษย์วัดสามแยก ช่วยญาติธรรมทุบศาล
พระเกษมทำงานรอพระยาธรรมิกราช .1ปรมาณู..
พระอรหันต์ก็มีบกพร่อง.
เทศน์สอนคนแก่ใกล้ตาย (พูดลาว)
ธรรมะอื่นๆ
เรื่องการปล่อยวาง.wmv หลวงพ่อชา
17-วิธีฝึกจิตให้มีพลัง.mp4 คำสอนหลวงพ่อวิริยังค์เรื่องหลักการฝึกจิตให้สงบ
คิริมานนทสูตร (พระยาธรรมิกราช) คือธรรมที่เป็นใหญ่
โทษของกามราคะ การละกามราคะ (...การสลัดหัวงูด้วยเท้า...)
พระธุดงค์ลึกลับที่วัดเชียงมั่น part 2/2 (...พระแสงขรรค์...,... กล่าวถึงบุคคลที่อยู่ต่างประเทศ...)
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ปลิโพธ
 
กลับรายการก่อนหน้า